Algemene voorwaarden Praktijk White – Amsterdam

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke door of namens Praktijk White worden verricht.

 

De praktijk

 • Praktijk White is de praktijknaam van een eenmanszaak waarin S. Leijten de werkzaamheden uitvoert.
 • Leijten is lid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister (KRM).


Toepasselijkheid en bekendmaking algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandelovereenkomst als bedoeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), die door Praktijk White met patiënten wordt aangegaan.
 • De algemene voorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst en worden gepubliceerd op:
  • de website van de praktijk (praktijkwhite.nl).
  • een zichtbare plaats in de praktijk.
  • verzoek van de patiënt ook schriftelijk.


Huishoudelijk

 • Praktijk White is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke bezittingen in de wachtruimte of overige ruimtes.
 • Praktijk White is niet aansprakelijk voor een verkregen boete door een onjuist geparkeerde auto.
 • Het is niet toegestaan om huisdier(en) mee te nemen naar de praktijk.
 • Tijdens de behandeling dienen mobiele telefoons op stil gezet te worden.
 • Praktijk White vind de kwaliteit van de behandeling belangrijk waardoor het voor kan komen dat een behandeling langer duurt dan gepland. Wij doen ons best de planning na te komen, maar het kan mogelijk zijn dat u even moet wachten. We vragen hiervoor uw begrip.
 • Het is niet toegestaan om te roken in de praktijk.
 • Praktijk White behoudt zich het recht om personen die aanstootgevend gedrag vertonen uit de praktijk te verwijderen.


Afspraken

 • Behandelingen geschieden alleen op afspraak. Dit kan telefonisch, via een email en online.
 • Afspraken kunt u bij voorkeur telefonisch annuleren. Indien dit via een email gebeurd, dient u van ons schriftelijk bevestiging te hebben gehad dat de annulering in goede orde is ontvangen.
 • Afspraken dienen uiterlijk 48 voor aanvang van de afspraak geannuleerd te worden. Gebeurd dit niet of komt u niet opdagen op de afspraak, gelden de volgende regels:
  • 1ekeer: Maken we een uitzondering.
  • 2ekeer: €2 per gereserveerde minuut.
  • 3ekeer: wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
  • 4ekeer: kan er geen afspraak meer gemaakt worden.
  • Dit wordt gedeclareerd als een C90 en deze code wordt nooit vergoed door de zorgverzekering.
 • Bij het maken van de (online) afspraken krijgt u altijd een bevestigingsmail met de datum en het tijdstip van de gemaakte afspraak. Dit is een service en u bent zelf verantwoordelijk voor het persoonlijk noteren van de gemaakte afspraak in uw eigen agenda. Heeft u geen herinnering ontvangen, betekend dit niet dat de afspraak niet door gaat.


Tarieven en vergoeding verzekeraars

 • Praktijk White berekend de kosten van de behandeling aan de hand van de (jaarlijks vastgestelde) tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd en vastgesteld.
 • De patiënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inzichten in de vergoedingen van zijn/haar zorgverzekeraar.
 • Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars.
 • Voor behandelingen boven €250,- wordt altijd een begroting opgesteld.


Betalingen

 • Wij werken momenteel niet samen met een facturatiebedrijf en vragen na afloop van de behandeling de kosten meteen per pin (geen credit card mogelijk) te voldoen. U krijgt de factuur mee, welke u bij uw zorgverzekeraar in kan dienen en indien u aanvullende verzekerd bent het te vergoeden bedrag terug krijgt.
 • Indien wij een factuur via de mail sturen, hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen vanaf het moment van zenden. Daarna krijgt u de 1eherinneringsmail en 2 weken later de 2e. Indien u daarna nog niet betaald heeft, wordt het overgedragen aan een incassobureau.
 • Indien er een factuur niet voldaan is kan er geen nieuwe afspraak ingepland worden.


AVG

 • Tijdens de eerste afspraak wordt er toestemming gevraag voor de AVG. De privacy wetgeving voor het verstrekken van persoonsgegevens aan andere zorgverleners. Hiervoor moet u schriftelijk toestemming geven.
 • Indien u hier niet voor tekent, betekend dit dat u de gegevens persoonlijk op moet halen, indien er gegevens naar een mede zorgverlener verzonden moet worden.


Gezondheidsvragenlijst

 • Bij het eerste bezoek (intake) wordt er een gezondheidsvragenlijst afgenomen. Indien deze lijst niet (volledig) ingevuld kan worden, kan er geen behandeling plaatsvinden.
 • De medewerkers van Praktijk White hebben een beroepsgeheim. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy en gegevens die u ons toevertrouwd worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.


Behandelingen

 • Bij het aangaan van de behandeling, zijn patiënten verplicht de juiste adres- en verzekeringsgegevens te verstrekken. Ook wanneer er wijzigingen zijn zoals:
  • tandarts/huisarts
  • gezondheid (ziekte, medicijn gebruik etc.)
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
 • Als een zorgverlener van Praktijk White u behandeld, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem/haar. U hoeft hiervoor geen contract te tekenen, dit wordt mondeling met de patiënt aangegaan. In de WGBO staan alle rechten en plichten die hierbij horen.
 • Op de behandelovereenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Van iedere patiënt waarmee Praktijk White een behandeling aan gaat, wordt een digitaal dossier bijgehouden. De patiënt heeft het recht om inzage in het dossier te krijgen. Praktijk White is verplicht het dossier 15 jaar na de laatste behandeling te bewaren.
 • Praktijk White is niet bevoegd deze gegevens, zonder toestemming van de patiënt, aan derde te verstrekken.
 • Praktijk White geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling zelf:
  • aan de patiënt zelf als hij/zij 16 jaar of ouder is;
  • aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar oud is;
  • aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn/haar leeftijd of verstandelijke vermogen niet zelf in staat is beslissingen te nemen).


Klachten

 • Indien u om welke reden dan ook klachten heeft over Praktijk White wordt u in eerste instantie verzocht zich te wenden tot de praktijk. Mochten we samen niet tot een passende oplossing voor uw klacht kunnen komen kunt u gebruik maken van de NVM klachtenregeling.